01

Gestionar cuidant l’entorn

La petjada de carboni s’ha reduït en un 24,3% respecte a l’any anterior verificant-se, a més, per tercer any consecutiu. Això s’ha degut de principalment a la prevenció i el control de les fuites de gasos refrigerants i la seua substitució per altres gasos amb menys Potencial de Calfament Global.

02

Gestionar les emissions amb responsabilitat

Els gasos refrigerants suposen el 45% de la Petjada de Carboni, per això la Cooperativa ha invertit 3,5 Milions d’euros en la millora de les seues instal·lacions en supermercats. A més s’ha consolidat el Pla de Reducció de fugues de gasos refrigerants, amb una Inversió de 8,98 m€ en 3 anys i s’ha iniciat al Pla de Climatització que suposarà una Inversió total de 4,8 m€ quan estiga finalitzat.

Els projectes logístics TEO i NODRIZA han contribuït a reduir els gasos d’efecte hivernacle, reduint un volum global de 4,7 milions de quilòmetres recorreguts, evitant el moviment de camions en buit. Consum compta amb una flota de 197 vehicles ecoeficients.

03

Apostar per un us eficient dels recursos naturals

 

En 2017 es complix el 10è aniversari del Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica de la Cooperativa. Algunes mesures: apagada automàtica d’equips, il·luminació LED, optimització de centrals frigorífiques, tapes en mobiliari vertical, etc.

04

Aplicar un model de gestió de residus

En coherència amb els principis de l’economia circular, la Cooperativa utilitza el 100% del paper i cartó reciclat per a l’envasament i l’embalatge dels seus productes. A més, en 2017 s’ha impulsat el projecte Vertido Cero de valorització de residus, evitant que tinguen com a destí final l’abocador.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules
.