Gestionar cuidant l’entorn

01

La petjada de carboni s’ha reduït en un 21,4% des de 2015 (any base per al seu càlcul) i s’ha verificat a partir de l’estàndard ISO 14065 per quart any consecutiu. Les principals mesures aplicades són la prevenció i el control de les fugues de gasos refrigerants i la seua substitució per altres gasos amb menys potencial de calfament global.

Gestionar les emissions amb responsabilitat

02

La Cooperativa ha invertit 8,1 milions d’euros en la millora de les instal·lacions frigorífiques de 385 supermercats, amb una inversió agregada de 17 milions d’euros durant 4 anys en el Pla de reducció de fugues de gasos refrigerants.
S’ha iniciat la segona fase del Pla de Climatització, amb una inversió de 5,4 milions en la millora de l’eficiència de 28 instal·lacions completes i 48 adequacions de millora.

Els projectes logístics TEO i NODRIZA han contribuït a reduir els gasos d’efecte d’hivernacle, reduint un volum global de 5,3 milions de quilòmetres recorreguts i evitant el moviment de camions en buit. Consum disposa d’una flota de 251 vehicles ecoeficients.

Apostar per un ús eficient dels recursos naturals

03

Consum disposa, des de 2007, d’un Pla d’estalvi i eficiència energètica, que té l’objectiu de reduir el consum elèctric de les instal·lacions, tant de supermercats com de plataformes, a través de la incorporació de les tecnologies més eficients d’il·luminació, climatització i refrigeració, així com mitjançant el control i la supervisió dels consums i la conscienciació dels treballadors en l’ús eficient d’equips i instal·lacions.

Aplicar un model de gestió de residus

04

En 2018 s’ha continuat amb el projecte Abocament Zero de valorització de residus, evitant que tinguen com a destinació l’abocador i, per primera vegada, s’ha valorat el producte orgànic i el combustible sòlid recuperat (CSR) procedent de plataformes. En coherència amb els principis de l’economia circular, la Cooperativa utilitza el 100% del paper i cartó reciclat per a l’envàs i l’embalatge dels seus productes.

És la nostra manera de treballar per un model d’empresa sostenible, centrat en les persones.
És demostrar amb fets allò que tantes vegades es queda només en paraules.
.